Индустрия 4.0 представлява днешната тенденденция в развитието на автоматизацията и обмена на данни при технологиите на производство. Това включва кибер-физични системи, Интернет на Нещата (IoT), Индустриален Интернет на Нещата (IIoT)  и изчисления в облачен клъстър.

Индустрия 4.0 създава така наречения умен завод. В рамките на този завод киберфизичните системи контролират физичните процеси, създавайки виртуално копие на физическия свят и вземат независимо, децентрализирано решение. Чрез интернета на нещата и киберфизичните системи комуникират и се съгласуват помежду си и с хората в реално време.

Индустрия 4.0 е програма създадена по инициатива на немското федерално правителство като базова платформа за изследване. Основната цел е да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника.

Индустрия 4.0 предполага такова развитие на промишлеността, което ще промени основно различни аспекти на живота на хората, като бит, труд и почивка. Измененията могат да променят пазара на труд, жизнената среда, политическата система, технологиите и идентичността на човека.

 

 

 

Индустриална  еволюция

 

Концепцията на Индустрия 4.0 не засяга само производствата на продукти и оптимизацията на машините.

Терминът „интелигентен град“ е феномен от последните години, който е много променлив, особено след 2008 г., когато светът е бил засегнат от финансовата криза. Основните причини за появата на инициативата Smart City са създаването на устойчив модел за градовете и запазване на качеството на живот на техните граждани. Темата за интелигентния град не може да се разглежда само като техническа дисциплина, но трябва да бъдат включени и различни икономически, хуманитарни или правни аспекти. В концепцията за индустрията 4.0, Интернет на нещата (IoT) ще се използва за разработването на т.нар. Интелигентни продукти. Подкомпонентите на продукта са оборудвани със собствена интелигентност. Добавената интелигентност се използва както по време на производството на продукта, така и по време на последваща обработка, до непрекъснато наблюдение на жизнения цикъл на продукта (интелигентни процеси). Други важни аспекти на индустрията 4.0 са Интернет на услугите (IoS), който включва особено интелигентен транспорт и логистика (интелигентна мобилност, интелигентна логистика), както и Интернет на енергията (IoE), който определя как се използват природните ресурси начин (електричество, вода, масло и т.н.). IoT, IoS, IoP и IoE могат да се разглеждат като елемент, който може да създаде връзка с инициативата Smart City. Industry 4.0 се разглежда като част от интелигентните градове. Може да се очаква, че взаимното свързване на тези системи ще промени - процесите на транспортиране от логистичните процеси на проектирането до тяхната онлайн оптимизация по отношение на избраната целева функция и най-новата информация от транспортната инфраструктура. Свързването на информация от технологичната индустрия 4.0 с интелигентни транспортни системи на интелигентния град би могло да създаде много ефективна, ориентирана към търсенето и по-висока производителност на производствените предприятия, както и устойчиво развитие на обществото.